Zespół Ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia

Fundacja wspiera i promuje wyłączne karmienie piersią oraz odpowiednie praktyki w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci  wśród matek w Polsce, dlatego jej przedstawiciele, jako eksperci, biorą udział w tworzeniu strategii żywienia dzieci w kryzysie.
Jednym z celów projektu jest opracowanie i wdrożenie polskiej strategii żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych przez podmiotowy Zespół powołany Ministra Zdrowia dnia 6.10.2022. Polska Strategia opierać się będzie na wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych opracowanych przez Międzynarodową Grupę Roboczą ds. Żywienia Niemowląt i Małych Dzieci w Nagłych Sytuacjach, UNICEF i ENN.

Polska Strategia prawidłowego żywienia dzieci w sytuacji kryzysowej

Warszawa, dnia 6 października 2022 r.
Poz. 108

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 października 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania strategii żywienia niemowląt i małych dzieci
w sytuacjach kryzysowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw przygotowania strategii żywienia niemowląt i małych dzieci
w sytuacjach kryzysowych, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska, kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań
nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny
w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego; kierownik
projektu pt. „Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie
karmienia niemowląt i małych dzieci (IYCF) wśród ukraińskich i polskich matek w Polsce” realizowanego
przez Fundację Bank Mleka Kobiecego we współpracy z UNICEF;
2) członkowie:
a) dr hab. n. med. Andrea Horvath, kierownik Zespołu Żywieniowego Kliniki Pediatrii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego,
b) dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego
Dzieci, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
c) dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura, dietetyk, pracownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań
nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny
w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
d) dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska, Dyrektor Centrum Nauki o Laktacji,
e) prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Prezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka,
Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego,
f) prof. dr hab. n. med. Jan Mazela, Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Kierownik
Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu,
g) prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik, Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
h) dr hab. n. med. Maria Wilińska, Przewodnicząca Zarządu Głównego Komitetu Upowszechniania
Karmienia Piersią,
i) dr n. pr. Anna Koronkiewicz-Wiórek, adwokat, certyfikowana promotorka karmienia piersią, Prezes
Stowarzyszenia Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią, członek zespołu projektu pt. „Wsparcie
i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt
i małych dzieci (IYCF) wśród ukraińskich i polskich matek w Polsce” realizowanego przez Fundację Bank
Mleka Kobiecego we współpracy z UNICEF,
j) dr Barbara Piekło, dietetyk, koordynator merytoryczny projektu pt. „Wsparcie i promocja wyłącznego
karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci (IYCF)
wśród ukraińskich i polskich matek w Polsce” realizowanego przez Fundację Bank Mleka Kobiecego we
współpracy z UNICEF,
k) mgr Malwina Okrzesik, konsultantka laktacyjna IBCLC, Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców
Laktacyjnych, Prezes Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych Dobrze Urodzeni,
l) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
2. W pracach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą uczestniczyć z głosem doradczym
konsultanci krajowi, przedstawiciele środowisk eksperckich, przedstawiciele świadczeniodawców oraz
organizacji pacjenckich, w dziedzinach związanych z zakresem prac Zespołu.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a–k, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.
4. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązani do zachowania poufności
informacji związanych z działalnością Zespołu.
§ 3. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu
strategii żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych.
§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) określanie sposobów i terminów wykonania zadań Zespołu;
7) wskazywanie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań Zespołu.
3. Zadania Przewodniczącego, w przypadku jego nieobecności, wykonuje wyznaczony przez niego członek
Zespołu.
§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się z zastosowaniem środków komunikacji
elektronicznej. Zespół może także prowadzić sprawy w trybie obiegowym w drodze korespondencyjnego
uzgadniania stanowisk.
2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu
są dostarczane członkom Zespołu przez Przewodniczącego w terminie, umożliwiającym zapoznanie się z nimi,
nie krótszym niż trzy dni robocze przed dniem posiedzenia Zespołu.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zespołu bez
zachowania trybu, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku prowadzenia prac w trybie obiegowym, członkowie Zespołu przesyłają wymagane
dokumenty i informacje bezpośrednio do Sekretarza Zespołu, w terminie i formie wskazanych przez
Przewodniczącego.
5. Zespół podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Zespołu. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, w tym z zastosowaniem
środków komunikacji elektronicznej.
6. Głosowania są jawne.
7. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 6. Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego
w Ministerstwie Zdrowia.
§ 8. Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia
w życie zarządzenia.
§ 9. Zespół zakończy swoją działalność po przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu,
o którym mowa w § 3, nie później niż do dnia 31 marca 2023 r.
§ 10. Zarządzenie traci moc z dniem 1 kwietnia 2023 r.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski     

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r.
poz. 932).

Żywienie dzieci w kryzysie

Żywienie dzieci w kryzysie – cykl szkoleń

Wsparcie dla matek w kryzysie

Skip to content