Statut Fundacji

Fundacja Bank Mleka Kobiecego powstała, aby promować w środowisku medycznym oraz wśród rodziców ideę dzielenia się naturalnym, przebadanym pokarmem kobiecym zgodnie z zaleceniami WHO/UNICEF. Fundacja upowszechnia wiedzę na temat wartości pokarmu kobiecego oraz stosowania terapii żywieniowej mlekiem matki w warunkach szpitalnych.

Fundacja Bank Mleka Kobiecego jest Organizacją Pożytku Publicznego. Sposób realizacji misji Fundacji i jej celów reguluje Statut.

W związku z podjęciem przez Radę Fundacji BANK MLEKA KOBIECEGO (KRS: 0000329961) Uchwały z dnia 12 lutego 2021 roku w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, zgodnie z którą zmianie uległa dotychczasowa treść § 20 Statutu Fundacji, Rada Fundacji przyjęła uchwałą z dnia 12 lutego 2021 roku nr 2021 tekst jednolity Statutu o następującym brzmieniu:

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI BANK MLEKA KOBIECEGO

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja Bank Mleka Kobiecego, zwana dalej Fundacją,, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Zofię Podczaską, Aleksandrę Marię Wesołowską, Izabelę Paczesną oraz Marcina Króla zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Watrakiewicza w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26, w dniu 12 stycznia 2009 r.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe w kraju i za granicą w formie oddziałów, filii i przedstawicielstw.
5. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. ochrony zdrowia.

§ 4
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

§ 5
1. Fundacja może używać pieczęci podłużnej, zawierającą jej nazwę, siedzibę i adres; pieczęć może zawierać symbol graficzny używany przez Fundację.
2. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Fundacja prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego obejmującą zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Celem Fundacji jest działalność na rzecz stworzenia i sprawnego funkcjonowania specjalistycznych placówek typu bank mleka kobiecego oraz wspieranie przedsięwzięć służących promocji karmienia piersią i pokarmem kobiecym.

§ 7
Realizacja celów statutowych Fundacji następuje w szczególności poprzez organizowanie lub finansowanie następujących przedsięwzięć:
1. w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):
a) promowania idei banku mleka (PKD 86.90.E),
b) organizacji modelowych placówek typu bank mleka kobiecego, zajmujących się pozyskiwaniem, badaniem i właściwą dystrybucją pasteryzowanego pokarmu kobiecego w Polsce kobiecego (PKD 86.90),
c) poradnictwa oraz innych form wsparcia, także materialnego na rzecz rodziców małych dzieci, w szczególności dzieci chorych i hospitalizowanych (PKD 94.99.Z),
d) pomocy społecznej rodzinom borykającym się z problemami życiowymi wynikającymi z pojawienia się w rodzinie chorego dziecka (PKD 94.99.Z),
e) prowadzenia i wspierania działalności naukowo-badawczej – będącej działalnością niedochodową Fundacji Bank Mleka Kobiecego – w zakresie sposobu odżywiania noworodków i niemowląt (PKD 72.19.Z),
f) współpracy ze szpitalami, placówkami służby zdrowia, placówkami naukowo – badawczymi oraz innymi zainteresowanymi instytucjami w zakresie powoływania i prowadzenia placówek typu bank mleka kobiecego (PKD 86.90.E),
g) podejmowania przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami badawczymi w celu stworzenia nowoczesnych produktów w oparciu o wiedzę dotyczącą wartości kobiecego mleka (PKD 94.99.Z),
h) fundowania staży zawodowych i praktyk studenckich dla studentów i pracowników służby zdrowia w ramach współpracy z bankami mleka kobiecego funkcjonującymi poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (PKD 85.60.Z),
i) współpracy międzynarodowej z instytucjami typu bank mleka kobiecego działającymi w Europie i na świecie (PKD 94.99.Z),
j) inicjowania, wspierania oraz organizacji działań, służących rozwojowi idei banku mleka kobiecego przez promowanie, wdrażanie lub istotne ulepszenia w zakresie prowadzonych badań naukowych nad laktacją, sposobu odżywiania noworodków i niemowląt, organizację modelowych placówek typu bank mleka kobiecego, zajmujących się pozyskiwaniem, badaniem i właściwą dystrybucją pasteryzowanego pokarmu kobiecego w Polsce, przez ośrodki badawcze w Polsce oraz na świecie (PKD 86.90.E),
k) prowadzenia i wspierania działalności badawczej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
l) prowadzenia pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B).
2. w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):
a) organizacji modelowych placówek typu bank mleka kobiecego, zajmujących się pozyskiwaniem, badaniem i właściwą dystrybucją pasteryzowanego pokarmu kobiecego w Polsce (PKD 86.90),
b) poradnictwa oraz innych form wsparcia, także materialnego na rzecz rodziców małych dzieci, w szczególności dzieci chorych i hospitalizowanych (PKD 94.99.Z),
c) współpracy ze szpitalami, placówkami służby zdrowia, placówkami naukowo – badawczymi oraz innymi zainteresowanymi instytucjami w zakresie powoływania i prowadzenia placówek typu bank mleka kobiecego (PKD 86.90.E),
d) podejmowania przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami badawczymi w celu stworzenia nowoczesnych produktów w oparciu o wiedzę dotyczącą wartości kobiecego mleka (PKD 94.99.Z),
e) inicjowania, wspierania oraz organizacji działań, służących rozwojowi idei banku mleka kobiecego przez promowanie, wdrażanie lub istotne ulepszenia w zakresie prowadzonych badań naukowych nad laktacją, sposobu odżywiania noworodków i niemowląt, organizację modelowych placówek typu bank mleka kobiecego, zajmujących się pozyskiwaniem, badaniem i właściwą dystrybucją pasteryzowanego pokarmu kobiecego w Polsce, przez ośrodki badawcze w Polsce oraz na świecie (PKD 86.90.E),
f) praktyki pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)
g) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (88.99.Z).

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 funtów szterlingów (jeden tysiąc funtów szterlingów) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9
1. Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi w zakresie (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):
a) Wydawanie książek (58.11.Z),
b) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video, programów telewizyjnych (59.11.Z),
c) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
d) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
e) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
f) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(47.99.Z),
g) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
h) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
i) Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z),
j) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
k) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),
l) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z),
m) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z),
n) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
o) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).
2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione zakłady.
4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez udział w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym oraz w formie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych.
5. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych oraz grantów,
c) darów ze zbiórek publicznych,
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji oraz praw majątkowych,
e) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych,
f) funduszy uzyskanych z Unii Europejskiej,
g) innych środków pochodzących od osób fizycznych i instytucji publicznych,
h) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
i) sponsoringu.
2. Dochody pochodzące z subwencji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 11
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 11a
1. Stosownie do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.):
a) dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacja przeznaczy wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery celów statutowych Fundacji,
b) działalność gospodarcza nie będzie prowadzona w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności co odpłatna działalność pożytku publicznego,
c) prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego będzie rachunkowo wyodrębnione,
d) działalność gospodarcza będzie prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 12
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Fundacji,
3. Rada Naukowa Fundacji.

Rada Fundacji
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją jednogłośnie Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje też w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
b) we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
e) decyzje w zakresie wynagrodzenia członków Rady Fundacji podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
4. O terminie posiedzenia zawiadamia członków Rady Fundacji jej Przewodniczący listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Rady Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia.
5. Nieobecność członka Rady Fundacji, który został prawidłowo powiadomiony o posiedzeniu, nie wstrzymuje posiedzenia Rady.
6. Członek Rady Fundacji, który nie ma możliwości osobistego uczestniczenia w posiedzeniu, może brać w nim udział za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, umożliwiających zabieranie głosu oraz wzajemne słyszenie się przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu. Posiedzenia takie zwane są dalej Posiedzeniami Korespondencyjnymi.
7. Rada Fundacji może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady głosują pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej za podjęciem uchwały.

§ 15
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, w tym wydawanie Zarządowi wiążących zaleceń pokontrolnych.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
8. Podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji.

§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z minimum jednej osoby i powoływany jest na czas nieoznaczony.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Prezesa i członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
4. Zarząd uchwala regulamin działania, w którym określa zakres kompetencji dla poszczególnych członków Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) śmierci członka,
b) złożenia pisemnej rezygnacji,
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d) odwołania przez Radę Fundacji w przypadku nie wywiązywania się z powierzonych obowiązków lub działania na szkodę Fundacji.

§ 18
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu powinien wskazywać cel jego zwołania. O terminie posiedzenia zawiadamia członków Zarządu Fundacji jego Prezes listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 3 dni przed tym terminem. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość zapewniających wzajemne słyszenie się członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu mają dostęp do takich środków i żaden z członków Zarządu nie sprzeciwił się przeprowadzenia posiedzenia w takiej formie.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Fundacji. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
5. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostaną poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz terminie, w jakim każdy z członków Zarządu winien przekazać swoje stanowisko na piśmie Prezesowi Zarządu lub wskazanemu przez niego członkowi Zarządu, a żaden z członków Zarządu nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w tej formie.
6. Większością 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu podejmuje on uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Rady Fundacji dotyczącego:
a) zmian w Statucie Fundacji,
b) połączenia z inną Fundacją,
c) powołania nowych członków lub odwołania członków Zarządu w uzasadnionych przypadkach
d) likwidacji Fundacji,
e) Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 19
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
e) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych Fundacji,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
g) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
h) tworzenie i znoszenie placówek terenowych Fundacji,
i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej Fundacji,
j) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

Sposób reprezentacji
§ 20
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest w przypadku Zarządu więcej niż jednoosobowego – łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. W sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięciu tysięcy) złotych, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
3. Prezes Zarządu Fundacji może składać w imieniu Fundacji oświadczenia woli jednoosobowo także w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników i w sprawach wynikających ze stosunków pracy.

Rada Naukowa Fundacji
§ 21
4. Rada Naukowa jest organem konsultacyjno-opiniującym Fundacji.
5. Rada Naukowa liczy od trzech do sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd spośród specjalistów z dziedzin związanych ze statutowymi celami Fundacji.
6. Członkowie Rady Naukowej powoływani są na czas nieokreślony.
7. Członek Rady Naukowej może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Radzie. Rezygnacja w formie pisemnej składana jest Zarządowi.
8. Odwołanie członka Rady Naukowej może nastąpić z powodu nie wywiązywania się z zobowiązań lub działania na szkodę Fundacji.
9. Do kompetencji Rady Naukowej należy:
a) opiniowanie na wniosek Zarządu projektów badań naukowych, publikacji oraz innych działań
Fundacji związanych z realizacją jej celów,
b) proponowanie podjęcia przez Fundację określonych działań związanych z realizacją jej celów, a w szczególności badań naukowych związanych z karmieniem piersią oraz prawidłowym żywieniem noworodków i małych dzieci,
c) rekomendowanie na wniosek Zarządu na forum publicznym wszelkich działań służących realizacji celów Fundacji, a w szczególności badań i publikacji naukowych, publikacji popularyzujących wiedzę z zakresu promocji karmienia piersią i pokarmem kobiecym.
10. Rada Naukowa powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady Naukowej.
11. Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się co najmniej raz w roku.
12. Rada Naukowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

Zmiana statutu
§ 22
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Zmiana statutu dokonywana jest w drodze jednomyślnej uchwały Rady Fundacji w obecności 2/3 członków Rady.
3. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną Fundacją
§ 23
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Warunki połączenia określi umowa zawarta pomiędzy Fundacjami.
2. Połączenie z inną fundacją dokonywane jest jednomyślną uchwałą Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji w obecności 2/3 członków Rady.
3. Informację o połączeniu z inną Fundacją należy przekazać ministrowi właściwemu ds. ochrony zdrowia.

Likwidacja Fundacji
§ 24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz w innych wypadkach wskazanych w ustawie.
2. Uchwałę o likwidacji podejmuje jednomyślnie Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji w obecności 2/3 członków Rady.
3. Likwidatorem Fundacji jest Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana w uchwale o likwidacji Fundacji.
4. Informację o likwidacji Fundacji przekazuje się ministrowi właściwemu ds. ochrony zdrowia. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji uchwałą Rady Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach do celów Fundacji.
Aleksandra Maria Wesołowska
– Prezes Zarządu –
__________________________________

Skip to content