Możliwości żywienia dzieci w kryzysie: karmienie piersią, relaktacja, dzielenie się mlekiem i mamczarstwo. Planowanie żywienia niemowląt zależnych od mleka modyfikowanego.

25 maja 2023 godzina 17:30-19.00

Możliwości żywienia dzieci w kryzysie: karmienie piersią, relaktacja, dzielenie się mlekiem i mamczarstwo. Planowanie żywienia niemowląt zależnych od mleka modyfikowanego.

Karmienie piersią jest najbezpieczniejszą i najlepszą formą żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacji kryzysowej, jednak nie zawsze jest ono możliwe. Podczas kolejnego webinaru z cyklu: „Wsparcie matek w żywieniu dzieci w sytuacji kryzysowej” dr Julia Smith oraz prof. Barbara Królak-Olejnik opowiedzą jak niezwykle ważne jest, aby edukować i proponować matkom różne inne formy karmienia ich dzieci na przykład poprzez dzielenie się mlekiem kobiecym lub mamczarstwo, czyli karmienie dziecka mlekiem innej kobiety niż biologiczna matka. Takie formy karmienia często wynikają z naturalnej potrzeby matek w bardzo trudnej sytuacji do wspierania się nawzajem. Gdy pierwsze trudności związane z kryzysem zostaną opanowane, można również zaproponować matce powrót do karmienia piersią po dłuższej przerwie poprzez relaktację (relaktacja może być też podjęta u kobiet, które wcześniej nie karmiły piersią oraz u matek adopcyjnych). Gdy wszystkie powyższe metody nie są możliwe do zastosowania, wtedy należy ze szczególną ostrożnością wprowadzić karmienie mieszanką mlekozastępczą. Dr hab. Andrea Horwath przedstawi główne założenia, jak bezpiecznie planować żywienie niemowląt zależnych od mleka modyfikowanego.

Wykładowcy

dr Julia Smith

profesor nadzwyczajny na Australijskim Uniwersytecie Narodowym i członkini Australijskiej Rady ds. Badań. Była członkiem Panelu Ekspertów US Surgeon-General's Call to Action dotyczącego karmienia piersią. Ponadto prowadziła konsultacje dla Światowej Organizacji Zdrowia i australijskiego Departamentu Zdrowia. Pełniła również funkcję ekonomisty w rządzie australijskim. Jej działalność naukowa koncentruje się na tematach dotyczących regulacji rynków mleka kobiecego oraz wpływu mleka modyfikowanego na środowisko. Opublikowała ponad 65 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych. Obecnie jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „International Breastfeeding Journal“ oraz recenzuje w takich czasopismach naukowych jak „Pediatrics“, „Bulletin of the WHO“ oraz w „Health Policy and Planning“.

Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

kierowniczka Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (od 2012 r.). Wiele lat pracowała jako Kierownik Oddziału Neonatologii w Katedrze Położnictwa i Rozrodczości a następnie Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu. Była prezesem Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych (do 2021 r.) oraz jest członkinią Europejskiego Towarzystwa Banków Mleka Kobiecego, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Stypendystka Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Norwegii w latach 1994-1999. Została nagrodzona Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP, Złotym Medalem za długoletnią służbę Prezydenta Rzeczpospolitej oraz wyróżniona przez Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia. W swojej pracy klinicznej i naukowej koncentruje się na opiece okołoporodowej, naturalnym żywieniu noworodków i niemowląt z uwzględnieniem pacjentów leczonych w OITN, zmienności składu mleka kobiecego w zależności od perinatalnych matczynych czynników ryzyka (poród przedwczesny, nadciśnienie, cukrzyca) oraz czasu trwania laktacji, niewydolności oddechowa i konieczności leczenia w OITN noworodków pochodzących z ciąż̇ mnogich, nieinwazyjnej metodzie wentylacji oraz diagnostyce zakażeń́ wewnątrzmacicznych z grupy TORCH. Jest autorką i współautorką 300 opublikowanych prac, redaktorką 5 monografii, w tym 2 podręczników.

Dr hab. n. med. Andrea Horvath

pediatra, gastroenterolog – od ponad 10 lat kieruje zespołem żywieniowym Kliniki Pediatrii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) oraz Sekretarzem Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻDz). W kręgu jej zainteresowań są przede wszystkim choroby dietozależne, trudności w karmieniu u dzieci, zaburzenia stanu odżywienia i czynnościowe bóle brzucha. Swoje merytoryczne i praktyczne umiejętności szlifuje pod opieką Profesor Hanny Szajewskiej, zawsze w duchu medycyny opartej na faktach i dowodach naukowych – co skutkuje współautorstwem wielu wytycznych z zakresu żywienia i alergii na pokarmy.

Pozostałe webinary