REGULAMIN STRONY, POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

FUNDACJI BANK MLEKA KOBIECEGO

 • 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin– regulamin korzystania ze strony internetowej: www.bankmleka.pl;
 2. Serwis– strona internetowa znajdująca się pod następującym adresem: bankmleka.pl;
 3. Administrator Serwisu– Fundacja Bank Mleka Kobiecego z siedzibą w Warszawie (04-937) przy ul. Podkowy 128J zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000 329 961, numerem NIP: 1182056543, REGON:
  142780309
 4. Użytkownik– każdy gość, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;
 5. Usługi– usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest:
 6. dostarczanie informacji Użytkownikowi o działaniach Fundacji,
  b. uzyskanie pomocy przez Użytkownika w ramach programów i projektów Fundacji,
  c. przekazywanie darowizn przez Użytkownika na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji.
 7. Pliki cookies– dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze strony internetowej.
 • 2. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Polityka Prywatności i wykorzystania plików cookies ma na celu poinformowanie Użytkowników odwiedzających Serwis o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z Serwisu, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów.
 2. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich danych osobowych oraz prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie” oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja Bank Mleka Kobiecego w Warszawie przy ul Podkowy 217J, 04-937 Warszawa; KRS: 0000 329 961, NIP: 1182056543,: zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email biuro@bankmleka.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 04-761 Warszawa, Zwoleńska 83.
 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować poprzez email biuro@bankmleka.pl, (z dopiskiem: do wiadomości inspektora danych osobowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.
 • 3. ZAKRES I CEL GROMADZONYCH DANYCH
 1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam Użytkownik, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisie.
 3. Dane podane w formularzach dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (np. wysyłka newslettera).
 4. Administrator dla realizacji usług w Serwisie zbiera następujące dane:
 5. imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy),
  b. adres, numer telefonu, adres e-mail,
 6. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Fundację takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe.
 8. Dane Użytkowników przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 • 4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
 1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
  b. prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne,
  c. usunięcia swoich danych osobowych,
  d. przenoszenia danych,
  e. ograniczenia przetwarzania,
  f. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych,
  g. w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy skontaktować się z Fundacją lub Inspektorem ochrony danych osobowych,
  h. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Pana/i dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 3. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych osobowych.
 4. Podczas korzystania z Serwisu system wykorzystywany przez Administratora automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych i są anonimowe.
 • 5. ZABEZPIECZENIE DANYCH
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 2. przetwarzane zgodnie z prawem,
  b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji usług Administratora. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że:
 4. po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie
  lub
  b. obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.
 5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
  a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Dane osobowe przekazywane z Serwisu na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe Użytkowników stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.
 7. W Serwisie pojawiają się linki do innych strony internetowych (np. PayU, PayPal, Facebook, Instagram). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 • 6. NEWSLETTER
 1. Newsletter Fundacji Bank Mleka Kobiecego! jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności Fundacji. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://www.bankmlekapl/ oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Następnie Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link ,,Zrezygnuj z subskrypcji”, zamieszczony w wiadomości e-mail, w której został wysłany newsletter. Dane Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z listy subskrybentów newslettera.
 4. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik może skontaktować się również z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane Użytkownika zostaną usunięte z listy subskrybentów newslettera, w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 • 7. PRZEKAZYWANIE DAROWIZN
 1. Przekazywanie darowizn na rzecz działań statutowych Fundacji, programów jest możliwe za pomocą przelwu tradycyjnego i online za pośrednictwem systemu płatności wplacam.ngo.pl obsługiwanym przez  payU

2. Podczas dokonywania darowizny przelewem tradycyjnym należy wskazać że darowizna jest przekazywana na działalność statutowa Fundacji, przekazując darowiznę na główne konto Fundacji – 10 2030 0045 1110 0000 0345 7490

 1. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronach dostawców usług.
 • 9. PLIKI COOKIES
 1. Informujemy, że korzystając z Serwisu wyraża Pan/i zgodę na wykorzystanie plików cookies. Istnieje możliwość korzystania z Serwisu bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.
 2. Jeśli nie wyraża Pan/i zgody na korzystanie z plików cookies można w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 3. Pliki cookies, to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na Pana/i wygodę i bezpieczeństwo przeglądania stron internetowych. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji
  i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystujemy do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić jej lepsze dopasowanie do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Korzystając
  z plików cookies nie przechowujemy Pana/i danych osobowych, ani innych poufnych informacji.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 6. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  a. „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  b. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

 • 10. PRAWA AUTORSKIE
 1. Zawartość strony internetowej Serwisu jest własnością Administratora. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m. in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa,

w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 1. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Serwisie zastrzeżone są na rzecz Administratora Serwisu lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
 2. Żaden element Serwisu nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Administratora Serwisu. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady są możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora Serwisu.
 3. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na Serwisie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 4. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 • 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na stronie internetowej Serwisu były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
 2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Serwisu.
 3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone na Serwisie.
 4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacja, a nawet całkowitego usunięcie zamieszczonych informacji.
 6. Na Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.
 • 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.
 2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
 4. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu mogą się z nami skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych osobowych.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(DAROWIZN PRZEKAZYWANYCH ZA POMOCĄ WPLACAM.NGO.PL)

 • 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

„Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.bankmleka.pl

„Usługodawca” – Fundacja Bank Mleka Kobiecego z siedzibą w Warszawie (04-937) przy ul. Podkowy 128J zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000 329 961, numerem NIP: 1182056543, REGON:
142780309

 „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

„Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę, który zaakceptował Regulamin;

„Serwis pośrednictwa finansowego” – PayU S.A., dostawca usług płatniczych wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

„Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy na realizację jego działalności statutowej (celów statutowych) – za pomocą przelewu elektronicznego lub karty kredytowej, debetowej.

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Celem usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Usługodawcy.
 2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
 4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej.
 5. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki umowy, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz Usługodawcy kosztem majątku Użytkownika.
 6. Użytkownik oświadcza, że wie, iż w momencie dokonania przelewu ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 § 1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza, że wykonana darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.
 • 3. Warunki korzystania z Serwisu
 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania się, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1. może wiązać się
  z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika.
 3. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 • 4. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą skorzystania z Serwisu. Do wykonania umowy konieczne jest posiadanie konta w Serwisie pośrednictwa finansowego.
 2. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.
 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika.
 4. Wskazane wyżej zagrożenia mogą wystąpić potencjalnie i są zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu.
 5. Aby uniknąć zagrożeń opisanych w ust. 3 Usługobiorca powinien zaopatrzyć swoje urządzenie w program antywirusowy oraz zaporę sieciową i dbać o to, by program ten, jak też system operacyjny urządzenia, z którego korzysta, były na bieżąco aktualizowane.
 • 5. Usługi
 1. Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników usługę umożliwiającą, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazywanie Darowizn na cele statutowe działalności Usługodawcy.
 2. Użytkownik może zdecydować się na regularne wsparcie działań Usługodawcy (zwanej dalej: „Subskrypcją”).
  1. w celu uruchomienia Subskrypcji należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie Stowarzyszenia;
  2. Subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej;
  3. decydując się na Subskrypcję Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny;
  4. rozpoczęcie Subskrypcji jest równoznaczne z utworzeniem dla Użytkownika strony internetowej konta personalnego; dane dostępowe do konta są przesyłane Użytkownikowi za pomocą wiadomości email;
  5. dostęp do konta personalnego jest możliwy na stronie, której adres otrzymamy w wiadomości email po rozpoczęciu Subskrypcji;
  6. Usługodawca nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Użytkownika; dane te przechowuje operator płatności;
  7. operator płatności, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token umożliwiające przypisanie do indywidualnego użytkownika/czki unikalnego identyfikatora, za pomocą którego użytkownik/czka cyklicznie dokonuje darowizn w celu wsparcia działań Usługodawcy;
  8. po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Stowarzyszenie otrzyma pierwszą darowiznę, a Użytkownik – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Subskrypcji;
  9. kolejne darowizny będą przekazywane w odstępne 30 dni;
  10. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Subskrypcji. W tym celu należy skorzystać z personalnego konta i użyć opcji anulowania subskrypcji lub skontaktować się z Biurem Pomocy na numer 59 815 41 15 lub wysyłając maila na info@wplacam.org.pl.
 • 6. Opłaty

Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.

 • 7. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Zwoleńska 81/14 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@bankmleka.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  1. Jeśli dokonujesz darowizny na rzecz Administratora Twoje dane przetwarzamy w celu:
   realizacji umowy darowizny– art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze– art. 6 ust. 1lit. c RODO;
  3. zapewnienia prawidłowego kontaktu– art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonano darowizny. Dane osobowe w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres 3 lat.

 1. Jeśli dokonujesz wpłaty na rzecz składki członkowskiej Twoje dane przetwarzamy w celu:
  1. umożliwienia Ci dokonania opłaty za składkę członkowską– art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. wystawienia dowodów księgowych oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c = RODO;
  3. zapewnienia prawidłowego kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonano wpłaty. Dane osobowe w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres 3 lat. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 1. Jeśli dokonujesz wpłaty na działalność odpłatną Administratora Twoje dane przetwarzamy w celu:
  1. umożliwienia Ci dokonania wpłaty na działalność odpłatną Administratora i– art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. wystawienia dowodów księgowych dokumentujących wpłaty na działalność odpłatną oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1lit. c RODO;
  3. zapewnienia prawidłowego kontaktu– art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonano wpłaty. Dane osobowe w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres 3 lat. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 1. Jeśli dokonujesz wpłaty na działalność zarobkową Administratora Twoje dane przetwarzamy w celu:
  1. umożliwienia Ci dokonania wpłaty na działalność zarobkową Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. wystawienia dowodów księgowych dokumentujących wpłaty na działalność odpłatną oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1lit. c RODO;
  3. zapewnienia prawidłowego kontaktu– art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym dokonano wpłaty. Dane osobowe w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres 3 lat. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym do PayU Sp. z o.o. oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych: Witaj Świecie! Sp. z o.o. będącego operatorem serwisu wpłacam.ngo.pl, Witkac Sp. z o.o., OVH Sp. z o.o.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć działalność Administratora.
 7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • 8. Reklamacje
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@bankmleka.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie.
 5. Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu pośrednictwa finansowego.
 7. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.
 • 9. Usunięcie danych, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy
 1. Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy usunięcia swoich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści takie żądanie na adres biuro@bankmleka.pl z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie dane usunąć.
 2. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania, o którym
  mowa w ust. 1.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego dane w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie §9 ust. 4, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał wypełniając formularz w Serwisie.
 • 10. Zmiany Regulaminu
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 • 11. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Usługodawcy.

 

Skip to content