Fundacja Bank Mleka Kobiecego ogłasza konkurs z okazji Światowego Dnia Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego dla polskich banków mleka. Partnerami konkursu są firma Danlab (znana również jako Milklab) i Centrum Nauki o Laktacji. 

Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego (19 maja) jest impulsem do zapoczątkowania nowej corocznej tradycji i działań na rzecz szerzenia idei bankowania oraz dawstwa mleka kobiecego. 

Celem konkursu jest uświadamianie i uwrażliwianie społeczeństwa polskiego na wartość mleka kobiecego jako leku, który pomaga ratować życie i zdrowie wcześniaków oraz docenić rolę honorowych dawczyń mleka w Polsce.  

Zespół banku mleka, którego hasło zostanie wybrane w konkursie otrzyma nagrodę główną w postaci udziału w XVII Zjeździe Centrum Nauki o Laktacji (CNoL) 7-8 czerwca 2024 r. w Hotelu Biznes i Wypoczynek w Falentach koło Warszawy.  Fundatorem nagrody jest firma Danlab. 

Wszystkie hasła zostaną poddane opinii publicznej w mediach społecznościowych w terminie 3-7 maja 2024 r. Następnie Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę i 2 kolejne miejsca w terminie 7-10 maja 2024 r. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową o przyznanym miejscu.

Zapraszamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych:

Regulamin konkursu na hasło promujące Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego w Polsce w roku 2024 

I. PRZEDMIOT I ZASADY KONKURSU: 

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Bank Mleka Kobiecego, z siedzibą przy ul. Podkowy 128 J, 04-937 Warszawa, nr KRS: 329961.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie hasła w języku polskim promującego Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego w Polsce w roku 2024.
 3. Konkurs skierowany jest do pracowników zespołów Banków Mleka w Polsce (dalej Autor/Uczestnik).
 4. Każdy Bank Mleka może zgłosić jedno hasło konkursowe.
 5. Koordynatorem Konkursu jest Alina Pasionek-Sikora. Kontakt: alina.pasionek@bankmleka.pl, tel. +48 603 667 226.
 6. Komisja Konkursowa jest złożona z czterech osób: Pani Izabela Paczesna – Przewodnicząca Rady Fundacji Bank Mleka Kobiecego, Pani – Gabriela Olędzka Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego, Pani Aleksandra Wesołowska – Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego, Pani Danuta Katryńska Dyrektor Danlab Danuta Katryńska, Pani Agnieszka Paderewska reprezentantka Centrum Nauki o Laktacji.
 7. Partnerami Konkursu są: firma Danlab Danuta Katryńska, NIP: 6852047455, ul. Handlowa 6D, 15-399 Białystok, oraz Centrum Nauki o Laktacji w skrócie CNoL (podlegające pod Fundację Twórczych Kobiet ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa, NIP 9522054382).
 8. Fundatorem nagrody jest firma Danlab Danuta Katryńska, NIP: 6852047455, ul. Handlowa 6D, 15-399 Białystok. 

 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU: 

 1. Konkurs rozpocznie się 16.04.2024 r.
 2. Zgłoszenia zgodne z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu przyjmowane są do 30.04.2024 r. do g. 23.59 drogą mailową, na adres: biuro@bankmleka.pl.
 3. Ogłoszenie zwycięskiego hasła nastąpi w dniu 10 maja 2024 r. 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU i NAGRODA: 

 1. Hasła promujące Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego w Polsce będą oceniane w dwóch etapach:

  a. ETAP I – zgłoszone do konkursu hasła zostaną zaprezentowane w mediach społecznościowych Fundacji w celu wyłonienia poprzez głosowanie internautów 3 haseł, które otrzymają największą liczbę głosów i przejdą do drugiego etapu.

  b.
  ETAP II – spośród 3 wybranych przez internautów haseł Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskiego hasła.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia tylko II etapu w przypadku, gdy wpłyną mniej niż 4 hasła.
 3. Komisja Konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę oryginalność, wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania hasła. Hasło ma uświadamiać i uwrażliwiać polskie społeczeństwo na wartość mleka kobiecego jako leku, które pomaga ratować życie i zdrowie wcześniaków w polskich szpitalach oraz docenić rolę honorowych dawczyń mleka w Polsce.
 4. Organizator nagradza trzy pierwsze miejsca w konkursie:a. Nagroda główna – możliwość bezpłatnego udziału w XVII Zjeździe Centrum Nauki o Laktacji (CNoL) 7-8 czerwca 2024 r.  w Hotelu Biznes i Wypoczynek w Falentach koło Warszawy, dla 3 osób;

  b. II i III miejsce zostanie nagrodzone drobnymi upominkami rzeczowymi.
 5. Organizator pokrywa koszt udziału w Zjeździe CNoL i 1 noclegu w Hotelu Biznes i Wypoczynek w Falentach dla 3 osób z zespołu zwycięskiego Banku Mleka. Koszty podróży Autor pokrywa we własnym zakresie. W przypadku większej liczby osób deklarujących udział w Zjeździe CNoL istnieje możliwość przeniesienia kosztów na udział online lub udział stacjonarny w Zjeździe bez pokrycia kosztów noclegu. Organizator ustali tę kwestię indywidualnie z koordynatorem zwycięskiego Banku Mleka.
 6. W przypadku gdy nagroda główna nie jest możliwa do zrealizowania przez zespół zwycięskiego Banku Mleka, jest możliwość zamiany na inne szkolenie organizowane przez Centrum Nauki o Laktacji, po uprzednim ustaleniu z Organizatorem.
 7. Koordynator zwycięskiego zespołu Banku Mleka jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji. W takiej sytuacji istnieje możliwość przeniesienia udziału w konferencji na inną osobę. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w konferencji do 4 dni przed planowaną datą wydarzenia uczestnik jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Fundację kosztów jego uczestnictwa (koszty noclegu i udziału w konferencji). Sytuacje losowe będą rozpatrywane przez Organizatora indywidualnie.
 8. Autor, którego hasło zostanie wyłonione w Konkursie, będzie poinformowany o zwycięstwie i przyznaniu nagrody drogą mailową na wskazany w Załączniku nr 1 adres mailowy.
 9. Autor wygranej zobowiązany jest podać liczbę osób (maksymalnie do 3 osób) wraz z danymi osobowymi, które deklarują udział w Zjeździe CNoL.
 10. Autor zwycięskiego hasła jest zobowiązany do relacji w mediach społecznościowych w formie 2 postów z uwzględnieniem informacji o Organizatorze Konkursu (oznaczenie profilu “Fundacja Bank Mleka Kobiecego”), Partnerach Konkursu (oznaczenie profilu “Centrum Nauki o Laktacji” i “Danlab – kompleksowe wyposażenie laboratorium”) i Fundatorze nagrody Konkursu (oznaczenie profilu “Danlab – kompleksowe wyposażenie laboratorium” i “Milklab”):a. I post – informacja o wygranej w konkursie;

  b. II post – relacja z udziału w XVII Zjeździe Centrum Nauki o Laktacji

 11. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w mediach społecznościowych Fundacji Bank Mleka Kobiecego (Facebook, Instagram, LinkedIn, strona internetowa). 

IV. PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Przesłanie hasła na adres jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż hasło jest samodzielnym i oryginalnym utworem Autora w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
 2. Zgłoszenie hasła do konkursu jest związane z nieodpłatnym trwałym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z zm.) oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie.
 3. Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Autora hasła. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu. 
 4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 5. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasło promocyjne każdą techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do hasła, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasło w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi w związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zgłoszonych w konkursie haseł.
 6. Fundator może wykorzystać zwycięskie hasło w swoich mediach (strona internetowa, media społecznościowe) ze wskazaniem Organizatora i Partnerów Konkursu z okazji Światowego Dnia Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego w roku 2024.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskiego hasła, w każdym momencie, bez podawania przyczyn.
 8. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 10. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator konkursu. 
Partnerzy:
Organizator:
Fundacja Bank Kobiecego Mleka - dwie krople w kwadracie
Skip to content