Kto jest kim w Fundacji

Fundacji Banku Mleka Kobiecego to przede wszystkim ludzie.  Naukowcy, praktycy, entuzjaści laktacji. To dzięki nim Fundacja szerzy idę bankowości mleka kobiecego, współtworzy nowe banki mleka i wspiera matki.  

Poznaj zespół Fundacji.

 

Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego

dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

Prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego


dr hab. n. med i n. o zdr. . Aleksandra Wesołowska pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Biologii Medycznej , WNOZ, kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacja przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie, Prezes i współzałożyciel, powstałej w 2010 r. Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Laureatka prestiżowej nagrody im. T. Sendzimira przyznanej przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka w Polsce (2008) oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019) za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz społeczeństwa (2018).

Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association, EMBA), członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Banków Mleka Zjednoczonego Królewska, (UKAMB). Członek Grupy ds. potrzeb pacjentów przy Prezesie Agencji Badań Medycznych. Rzeczniczka dostępu kobiet w okresie okołoporodowym do udziału w badaniach klinicznych i bezpiecznej farmakoterapii.

Autorka licznych artykułów i wystąpień w prasie branżowej i kobiecej na temat idei banku mleka kobiecego i sposobu działania takich placówek w Polsce i za granicą, zależności składu mleka od diety oraz czynników środowiskowych. W czasie pandemii COVID-19 wraz z ogólnopolskim zespołem podjęła badania z zakresu ryzyka zakażenia dziecka od matki chorującej na COVID-19 oraz wpływu zmian w opiece okołoporodowej, wynikających z pandemii, na dobrostan matki i dziecka oraz sposób żywienia. Kierownik projektu humanitarnego pt” Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w Polsce w sytuacji kryzysowej na zlecenie Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Ekspert , wyszkolony przez SaveTheChildren oraz UNICEF.

Rada Naukowa Fundacji

Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pediatra i neonatolog z blisko 50-letnim stażem pracy w tych dziedzinach. Ukończyła studia medyczne w Akademii Medycznej w Poznaniu w 1972 r. Pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu (1972-2000). W latach 2000-2018 kierowała Kliniką Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu Klinicznym WUM im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. Dwie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego (2011-2019). W tym czasie zostały wydane trzy edycje „Standardów Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce“.

Wieloletni konsultant w dziedzinie neonatologii w województwie mazowieckim. Członek Krajowego Nadzoru w dziedzinie Neonatologii, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do specjalizacji w dziedzinie neonatologii oraz przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do spraw Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.
Przez wiele lat związana z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci. Jest koordynatorem polskiego programu neonatologicznego i edukacyjnego programu dla neonatologów ukraińskich amerykańskiej organizacji Children’s Medical Care Foundation. W 2012 r. powołała Koalicję dla Wcześniaka – forum edukacyjne dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych, która od 2020 r. jest członkiem The European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI).

Profesor Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka jest przewodniczącą Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego od początku istnienia tej organizacji. W 2021 r. została honorowym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association EMBA).

Członek Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego

Dr n. med. Beata Pawlus

Neonatolog, pediatra, etyk praktyki lekarskiej i opieki medycznej, konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii, dyrektor do spraw lecznictwa w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Od początku pracy zawodowej związana z najmniejszymi pacjentami, noworodkami, wcześniakami i ich rodzicami. Od 2005 r. jest ordynatorem Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny. Na kierowanym przez nią oddziale powstał Regionalny Bank Mleka Kobiecego dla woj. mazowieckiego, którego dr Beata Pawlus jest konsultantem klinicznym.

 Doktor Beata Pawlus jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej oraz Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych w Radzie Sanitarno–Epidemiologicznej przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Wykłada w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autorka publikacji naukowych oraz rozdziałów książek z zakresu neonatologii, laktacji i pokarmu kobiecego, etyki lekarskiej, a także tekstów popularnonaukowych na temat rozwoju dziecka w najwcześniejszym okresie życia.

Członek Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego

dr hab n. biol. Monika Słupecka-Ziemilska

Zatrudniona na stanowisku profesora w Zespole Kliniczno-Badawczym Epigenetyki Człowieka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się badaniami procesu programowania rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów epigenenetycznych. Od wielu lat bada mleko i siarę.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych dotyczących m.in. roli siary i mleka w rozwoju przewodu pokarmowego oraz programowaniu metabolizmu potomstwa. Popularyzatorka nauki.
Członek Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego.

Członek Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego

dr Urszula Bernatowicz-Łojko

Lekarz neonatolog, konsultant laktacyjny IBCLC, pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera w Toruniu – „Szpital Przyjazny Dziecku” (na Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej, w poradni laktacyjnej, w grupie wsparcia karmienia piersią, jako konsultant medyczny banku mleka kobiecego). Była inicjatorką i koordynatorem programu Promocji Karmienia Piersią i Pokarmem Kobiecym w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Członek zarządu Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią oraz międzynarodowego stowarzyszenia lekarzy promujących karmienie piersią dzieci The Academy of Breastfeeding Medicine, od kilku lat uczestniczy w obradach międzynarodowej grupy specjalistów zajmujących się organizacją banków mleka kobiecego w Europejskim Stowarzyszeniu Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association EMBA).

Jest współautorką programu Fundacji Bank Mleka Kobiecego „Mamy mleko dla wcześniaka w województwie kujawsko-pomorskim”, którego wdrożenie doprowadziło do otwarcia banku mleka kobiecego w Toruniu. Była to pierwsza w Polsce placówka o zasięgu regionalnym.

Członek Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego

dr hab Jarosław Woliński

Adiunkt Zakładu Endokrynologii, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk Jabłonna. Zajmuje się badaniem procesu rozwoju przewodu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków oraz regulacją motoryki przewodu pokarmowego. Szczególnie zainteresowany badaniami o znaczeniu aplikacyjnym, jego unikalny model „sztucznej maciory” umożliwia prowadzenie badań na nowo narodzonych prosiętach. Wyniki badań dr Jarosława Wolińskiego prowadzą do wyjaśnienia wielu powikłań okresu noworodkowego u ludzi oraz dostarczają dowodów przemawiających za żywieniem dzieci mlekiem gatunkowo specyficznym.

Autor wielu prac naukowych publikowanych zarówno za granicą, jak i w Polsce. Doktor Jarosław Woliński jest stypendystą i laureatem wielu prestiżowych nagród i naukowych wyróżnień, jego prace zyskały kilka patentów.

Członek Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego

dr hab n zdr. Gabriela Olędzka

Nauczyciel akademicki, biolog, od 2013 r. kierownik Zakładu Biologii Medycznej na Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Jest autorką wielu publikacji naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych oraz promotorem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Brała udział w stażach naukowych w Nowej Zelandii (2002-2005), w Hiszpanii (2015) i w Portugalii (2018). Visiting profesor na Uniwersytecie La Laguna w Hiszpanii (2019 i 2021). Wykłada głównie mikrobiologię, biochemię, oraz genetykę w naukach medycznych. Jej obszary zainteresowań naukowych dotyczą poszukiwania nowych związków, mogących wykazywać aktywność biologiczną i farmakologiczną przeciwko mikroorganizmom patogennym, w szczególności tym, które mają zdolność tworzenia biofilmu. Przedmiotem jej badań są również występujące w kobiecym mleku składniki bioaktywne.

Doktor hab. Gabriela Olędzka jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego (ang. American Socjety for Microbiology), Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association, EMBA), Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Rada Fundacji

Przewodnicząca Rady  Fundacji Bank Mleka Kobiecego

Izabela Paczesna


Jeden z fundatorów Fundacji Bank Mleka Kobiecego, była w grupie inicjatorek ruchu na rzecz bezpiecznego dzielenia się naturalnym pokarmem kobiecym w Polsce. Od początku istnienia Fundacji wspiera ją organizacyjnie.

Uczestniczka zjazdów i konferencji na temat laktacji i mleka kobiecego,

Redaktor i przewodnik turystyczny. Mama szóstki dzieci.

Członek Rady Fundacji Bank Mleka Kobiecego

Aleksandra Kruk

Członek Rady Fundacji Bank Mleka Kobiecego

Farmaceuta i przedsiębiorca, właścicielka sieci aptek. Naukowo zainteresowana wpływem niektórych leków psychoaktywnych na laktację i karmienie piersią.

Prywatnie miłośniczka piękna i sztuki. Mama czwórki dzieci.

Członek Rady Fundacji Bank Mleka Kobiecego

dr n. med. Elena Sinkiewicz-Darol

Biotechnolog ze specjalizacją z zakresu biologii medycznej uzyskaną w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2013 r. kierownik Regionalnego Banku Mleka Kobiecego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, a od 2021 r. pracownik naukowy w Katedrze Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2016-2017 współpracownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacja przy Regionalnym Banku Mleka Kobiecego w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie, Zakład Biologii Medycznej Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Autorka wielu prac naukowych i doniesień zjazdowych dotyczących badań nad składem mleka kobiecego i idei banków mleka kobiecego w Polsce. W swoich badaniach koncentruje się nad bioaktywnymi składnikami, mikrobiotą i zanieczyszczeniami mleka kobiecego, czynnikami determinującymi ich zawartość i ich rolą w organizmie dziecka.

Od 2012 r. wolontariuszka Fundacji Bank Mleka Kobiecego, obecnie Członek Rady Fundacji. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka Kobiecego (ang. European Milk Bank Association, EMBA) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją (ang. The International Society for Research in Human Milk and Lactation, ISRHML).

Zespół Projektu Wparcie Mam w Prawidłowym Żywieniu Dzieci w Kryzysie

Biuro Fundacji Bank Mleka Kobiecego

dr Magdalena Babiszewska-Aksamit

Koordynator ds. działań edukacyjnych projektu 

Naukowiec i specjalistka ds. komunikacji i promocji. Antropolożka fizyczna i biolożka ewolucyjna,  zajmuje się naukowo badaniem składu mleka kobiecego w zależności od czynników biologicznych i psychologicznych matki. Studiowała na Uniwersytecie Wrocławski oraz Uniwersytecie w Liverpoolu (Wielka Brytania). Realizowała liczne projekty badawcze m.in. na Uniwersytecie w Yorku (Wielka Brytania) oraz w Katedrze Antropologii w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Doktor Magdalena Babiszewska-Aksamit ma duże i wieloletnie doświadczenie w zakresie komunikacji zewnętrznej, popularyzacji nauki oraz współpracy z mediami, organizacji wydarzeń (takich jak konferencje prasowe, kongresy, pokazy) zarówno jako koordynator działań promocyjnych, jak i ekspert.

Mama Zofii Michaliny i zagorzała promotorka długiego karmienia piersią.

Biuro Fundacji Bank Mleka Kobiecego

Barbara Kądziela

Koordynator ds. komunikacji  projektu 

Z wykształcenia socjolożka i politolożka. Doświadczenie zawodowe zdobywała przez wiele lat w farmacji m.in. w dziale marketingu strategicznego, ale przede wszystkimi we własnym biznesie. Jest współtwórczynią marki @granatovo.

Wśród sukcesów wymienia jednym tchem zadowolenie klientek, które wracają przy drugiej, trzeciej ciąży, fakt ze granatOVA sukienka do porodu była finalistą najbardziej prestiżowego polskiego konkursu wzorniczego Dobry Wzór Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz współpracę z ngo’s. Od lat @granatovo wspiera Fundację Bank Mleka Kobiecego i Fundację Rodzić po Ludzku. Działania obu organizacji są bliskie ideom marki, którą współtworzy.

Mama Henia i Hani. Entuzjastka dobrych porodów i karmienia piersią, co mocno wpłynęło na jej drogę zawodową.

Biuro Fundacji Bank Mleka Kobiecego

Joanna Kocot

 Koordynator zespołu Fundacji

Wieloletni konsul Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie.  Po ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. zajmowała się tam pomocą humanitarną, m.in. koordynowała przekazanie pakietów porodowych dla ukraińskich kobiet, które poród mógł zastać w schronie, piwnicy czy w metrze. Po zakończeniu misji we Lwowie i powrocie do Polski jest zaangażowana zawodowo nadal w tematy społeczne i pomocowe.
Mama czwórki dzieci, dla których Lwów i Ukraina to pierwszy dom. Choć urodziły się w Polsce, to dwójka młodszych od pierwszych dni mieszkała właśnie tam, dlatego Joanna świetnie orientuje się w tematach macierzyństwa, stylu życia, podejścia do narodzin i rodzicielstwa w kulturze naszych sąsiadów.
Biuro Fundacji Bank Mleka Kobiecego

Dominika Sawczuk

Koordynator ds. współpracy finansowej ze szpitalami 

Specjalistka do spraw finansów z dużym doświadczeniem pracy z organizacjami pozarządowymi i ogólnie z trzecim sektorem. Kierowała m. in. Fundacją Bank Żywności SOS w Warszawie. Wolontariuszka, chętnie podejmuje działania na rzecz poprawy warunków życia osób zarówno tych najmniejszych, młodych, w średnim wieku, jak i seniorów. Zaangażowana w działania swojej lokalnej społeczności, a także ogólnomiejskie i krajowe. Wiedzę i sposób działania zdobywa podczas wyjazdów zagranicznych. Uważa, że każde nasze działanie zmienia świat lokalnie i globalnie.

W projekcie odpowiada za przepływ środków finansowych i rozliczenia pomiędzy zaangażowanymi stronami.

Biuro Fundacji Bank Mleka Kobiecego

dr Anna Kotlińska

Koordynator ds. współpracy klinicznej  ze szpitalami 

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, położna, badaczka mleka kobiecego, IBCLC, Certyfikowana Doradczyni Laktacyjna, terapeutka miofunkcjonalna, rzeczniczka nauki w Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki, współzałożycielka Fundacji Polki w medycynie, nauczycielka akademicka w centrum symulacji porodów w uczelni medycznej, założycielka Kliniki Laktacyjnej w Krakowie. Otwierała w Krakowie pierwszy bank mleka kobiecego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Ujastek.
Biuro Fundacji Bank Mleka Kobiecego

Małgorzata Płachecka

Biuro projektu
Biuro Fundacji Bank Mleka Kobiecego

Małgorzata Gawrońska


„Socjolożka, od 2020 r. doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Kolegium MISH gdzie łączyła socjologię z prawem i elementami bioetyki. Autorka i współautorka artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi badania na Wydziale Socjologii UW. Kierowniczka projektu „Biały rynek. Instytucjonalizacja praktyk związanych z dzieleniem się mlekiem ludzkim w Europie” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W pracy naukowej koncentruje się na procesie instytucjonalizacji dzielenia się mlekiem ludzkim we współczesnych społeczeństwach, z uwzględnieniem wpływu czynników kulturowych. W swoim projekcie doktorskim, który dotyczy relacji między prawem a społeczeństwem w płaszczyźnie społecznego wytwarzania prawa oraz skutków praktycznych poszczególnych modeli regulacyjnych, łączy metodologię nauk prawnych oraz socjologii.

Współpracuje z Fundacją Bank Mleka Kobiecego od 2019 r. Była zaangażowana w projekt „Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem” finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach którego odbyła wizytę studyjną do Dublin City University. Współpracowała w interwencyjnych badaniach prowadzonych przez Fundację dotyczących pandemii COVID-19. Obecnie, jako stypendystka programu “PhDo” Fundacji Stocznia i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,  bierze udział w działaniach naukowych i eksperckich Fundacji związanych z legislacją mleka ludzkiego oraz wyzwaniami dotyczącymi żywienia niemowląt w sytuacjach kryzysowych.